Privātuma politika un Lietošanas noteikumi

Grundfos digitālo risinājumu lietošanas noteikumi 

Lietošanas noteikumi

 

Pakalpojuma apraksts

Lietojot Grundfos digitālos risinājumus ("Digitālie risinājumi"), Jūs varat piekļūt Grundfos informācijai un sniegtajiem pakalpojumiem.

Digitālos risinājumus veido Grundfos tīmekļa vietnes, no kurām Jūs varat izmantot konkrētus pakalpojumus, piemēram, pašapkalpošanās risinājumus, kontaktu veidnes, pieprasījumus premium kategorijas satura nodrošināšanai, u.c., kā arī ir iespējams piekļūt īpašām Grundfos lietojumprogrammām, neizveidojot lietotāja kontu, piemēram, Grundfos GO lietotnes un Grundfos Produktu centrs. Atsevišķām lietojumprogrammām būs papildu EULA, un Jūs varēsiet izveidot lietotāja kontu un piekļūt citiem lietojumprogrammu moduļiem.

 

Noteikumu pieņemšana

Uz Digitālajiem risinājumiem, ko nodrošina Grundfos, tostarp visiem atjauninājumiem, uzlabojumiem, jaunām funkcijām, u.c. attiecas šeit norādītie Lietošanas noteikumi ("LN"). Grundfos patur tiesības atjaunināt LN jebkurā laikā, Jūs neinformējot. Jaunākā LN versija ir apskatāma, uzklikšķinot uz "Juridiskie jautājumi" hiperteksta saites, kas atrodas mūsu tīmekļa vietņu apakšējā daļā. 

Piekļūstot Digitālajiem risinājumiem vai jebkādā veidā lietojot tīmekļa vietni, Jūs piekrītat, ka šie LN ir Jums saistoši.

 

Saistību atruna

Grundfos nodrošina Digitālos risinājumus kā pakalpojumu un tikai informatīvā nolūkā. Ar šīs informācijas nodošanu netiek izveidotas nekāda veida attiecības ar Grundfos. Jūs nedrīkstat rīkoties, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta ar Digitālajiem risinājumiem, nelūdzot personisku palīdzību no Grundfos. Lai gan mēs esam centušies uzturēt informāciju, programmatūru un visus citus pakalpojumus Digitālo risinājumu ietvaros pēc iespējas precīzus, Digitālajos risinājumos var būt kļūdas vai izlaista informāciju, par ko mēs nekādu atbildību neuzņemamies. Digitālo risinājumu materiāli un saturs tiek nodrošināts tādā formā, kāda "tā šobrīd ir", bez jebkāda veida garantijām.

Ne Grundfos, ne tā meitas uzņēmumi nav atbildīgi par aparatūras, programmatūras vai datņu zaudējumiem, ko izraisa Digitālo risinājumu lietošana vai no Digitālajiem risinājumiem ielādēti vai lietoti elementi. Tāpēc Grundfos nesniedz nekādas garantijas, ka Digitālie risinājumi vai Digitālajos risinājumos sniegtie pakalpojumi, ko nodrošina Grundfos vai kas tiek nodrošināti Grundfos vārdā (tostarp bezmaksas programmatūras lejupielādes), atbildīs Jūsu prasībām vai būs pastāvīgi, savlaicīgi, droši vai bez kļūdām, vai ka Digitālajos risinājumos vai Grundfos izmantotajos serveros nav vīrusu vai kļūmju, vai tie ir pilnībā funkcionāli un precīzi. Grundfos cenšas uzturēt Digitālos risinājumus un to darbību, bet Grundfos nav atbildīgs un nevar uzņemties atbildību par nekādiem defektiem, kas var būt Digitālajos risinājumos vai Digitālo risinājumu darbībā.

Grundfos var norādīt saites uz citām tīmekļa vietnēm vai nodrošināt trešo personu lietotņu pieejamību. Izmantojot šādas trešo personu tīmekļa vietnes un/vai lietotnes, Jūs uzņematies ar to saistīto risku.

Piemērojamajos tiesību aktos var nebūt atļauta noteiktu garantiju izslēgšana vai atbildības ierobežošana vai izslēgšana par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem. Līdz ar to uz Jums var neattiekties atsevišķi iepriekš norādītie ierobežojumi vai atrunas. Taču Grundfos un tā meitas uzņēmumu kopējā atbildība pret Jums nekādā gadījumā nepārsniedz summu, ko Jūs esat samaksājis (ja tāda ir) par Digitālo risinājumu lietošanu.

 

Use Pretlikumīga vai aizliegta izmantošana

Priekšnosacījums tam, lai Jūs varētu lietot Digitālos risinājumus, ir aizliegums izmantot Digitālos risinājumus jebkādiem nolūkiem, kas ir pretlikumīgi vai aizliegti ar šiem LN. Jūs nedrīkstat lietot Digtiālos risinājumus tādā veidā, kas var bojāt, atspējot vai pārslogot jebkādu Grundfos serveri vai Grundfos serverim pievienotos tīklus vai traucēt trešām personām lietot Digitālos risinājumus. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi Digitālajiem risinājumiem, citiem lietotāju kontiem vai jebkuram Grundfos serverim, izmantojot uzlaušanu vai citus līdzekļus. Jūs nedrīkstat iegūt vai mēģināt iegūt nekādus materiālus vai informāciju, izmantojot līdzekļus, kuru pieejamība nav īpaši nodrošināta Digitālajos risinājumos.

Jūs nedrīkstat apzināti nodot vīrusus, trojānus, "tārpus" vai citus materiālus, kuru iedarbība ir kaitīga vai tehnoloģiski kaitīga.

 

Intelektuālais īpašums

Digitālie risinājumi un visi tos veidojošie elementi, tostarp īpaši grafikas shēmas, dati, programmatūra, teksti, Digitālo risinājumu logotipi ir aizsargāti saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesību aktiem, t.i. konkrētām autortiesībām un/vai preču zīmju tiesībām. 

Digitāli risinājumi un visi tos veidojošie elementi pieder Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S piešķir Jums ierobežotu, neekskluzīvu licenci lietot Digitālos risinājumus, kā tas norādīts attiecībā uz katru Digitālo risinājumu.

Jebkāda cita Digitālo risinājumu vai kāda no tos veidojošo elementiem lietošana ir tiesību pārkāpums, ja vien Grundfos Holding A/S nav iepriekš to īpaši rakstveidā atļāvis.

 

Kompensācija

Jums ir pienākums nodrošināt Grundfos (tostarp visu tā meitas uzņēmumu) kompensāciju, aizstāvību un neaizskaramību attiecībā pret jebkādu atbildību, pretenzijām, zaudējumiem un izdevumiem, tostarp pamatotiem advokātu honorāriem un izdevumiem, kas saistīti ar Jūsu šo Lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai Grundfos lietotāja konta lietošanu vai ļaunprātīgu lietošanu.

 

Tiesiskie strīdi

Uz visiem strīdiem, kas rodas saistībā ar Lietojumprogrammu lietošanu vai LN interpretāciju, attiecas Dānijas tiesību akti, izņemot to tiesību kolīzijas normas. Visi strīdi, kas rodas no šiem EULA vai saistībā ar tiem, tiek risināti tikai un vienīgi Kopenhāgenas pilsētas tiesā Dānijā.

Ja uz šiem nosacījumiem attiecināmie tiesību akti vēlāk tiek interpretēti vai mainīti, kā rezultātā viens vai vairāki panti zaudē spēku vai kļūst neizpildāmi, tas nepadara par spēkā neesošiem visus nosacījumus.

 

Citi noteikumi

Grundfos patur tiesības izmainīt, apturēt vai izbeigt Digitālos risinājumus jebkurā brīdī, nenorādot iemeslu un nebrīdinot par to. Grundfos arī patur tiesības izbeigt piekļuvi Digitālajiem risinājumiem un to lietošanu Jums, Jūsu piekļuves administratoram vai jebkuram no Jūsu pilnvarotajiem lietotājiem jebkurā laikā, nenorādot iemeslu un nebrīdinot par to. Neierobežojot šeit norādītā vispārīgo raksturu, Grundfos var apturēt vai izbeigt Jūsu piekļuvi Digitālajiem risinājumiem jebkurā laikā, ja Jūs pārkāpjat jebkuru LN.

LN ir pilnīga vienošanās starp Grundfos un Jums kā lietotāju, aizstājot jebkādas iepriekšējas vienošanās.

Ja Grundfos nepieprasa kādas konkrētas normas izpildi, tas nenozīmē, ka Grundfos atsakās no tiesībām darīt to vēlāk. Ja tiesa konstatē, ka kāds no noteikumiem nav attiecināms konkrēti uz Jums, pārējie noteikumi saglabā spēku. Grundfos var nodot šo līgumu pēc saviem ieskatiem jebkurai personai Grundfos grupas ietvaros.

 

Privātuma politika

Lai nodrošinātu Digitālos risinājumus, Grundfos iegūst personas datus par Jums. Lietojot Digitālos risinājumus, Jūs atzīstat, ka Grundfos apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Grundfos mēs atzīstam, ka Jūs varat vēlēties saglabāt tiešsaistē norādītās personas informācijas konfidencialitāti, un mēs apzināmies, ka mums ir pienākums nodrošināt atbilstošu aizsardzību un atbildīgu visas personas informācijas, ko mēs saņemam, apstrādi.

Ja uzskatāt, ka nevarat piekrist šai Privātuma politikai, iesakām nelietot Grundfos Digitālos risinājumus.

 

Kāda veida datus mēs iegūstam un apstrādājam?

Kad Jūs lietojat Grundfos Digitālos pakalpojumus, Grundfos var iegūt personas datus par Jums, piemēram, Jūsu vārdu, uzņēmumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi un IP adreses, kā arī reģistrēt sarunas sesiju Jūsu un Grundfos pārstāvja starpā, kad lietojat sarunu forumu ("Personas dati").

Grundfos reģistrē un apstrādā Personas datus, lai sniegtu pieprasītos pakalpojumus, kad Jūs:

 • Lietojat noteiktus pašapkalpošanās pakalpojumus un kontaktu veidnes;
 • Nosūtāt mums pieprasījumu vai sniedzat atgriezeniskās saites informāciju;
 • Lietojat mūsu sarunu forumu, kas ir pieejams dažādās valstīs;
 • Sniedzat mums jebkādus Personas datus mūsu tīmekļa vietnē vai lietotnēs.

Jūs varat izlemt, vai vēlaties sniegt savus Personas datus Grundfos. Taču Jums ir pienākums sniegt Personas datus, lai varētu lietot Grundfos Digitālos risinājumus. Ja nesniedzat Personas datus, Jūs nevarēsiet lietot visas Grundfos Digitālo risinājumu funkcijas.

 

Kādiem nolūkiem mēs iegūstam un apstrādājam Personas datus?

Grundfos izmanto Jūsu Personas datus, lai nodrošinātu Jūsu pieprasītos pakalpojumus Digitālo pakalpojumu ietvaros, tostarp lai sazinātos ar Jums par piedāvājumiem, u.c., kad tas pieprasīts.

Turklāt, Grundfos izmanto Personas datus un Jūsu Digitālo risinājumu lietošanu, lai sniegtu Jums pēc iespējas labākus padomus, lai iegūtu zināšanas un veiktu analīzi, lai izveidotu pilnīgu klientu profilu un labāk saprastu savu klientu prasības un rīcību. Mēs izmantojam šīs zināšanas, lai izveidotu individuāli piemērotus risinājumus klientiem. Visbeidzot, sazinoties Grundfos sarunu forumā, sarunas sesija Jūsu un Grundfos starpā tiek reģistrēta un sarunas sesijas kopija tiek saglabāta, lai nodrošinātu optimālu sarunas funkcijas darbību un ļautu Grundfos sarunu pārstāvjiem sameklēt iepriekšējās sarunas ar Jums, lai labāk Jums palīdzētu.

Grundfos nesaglabā informāciju par samaksas līdzekļiem, piemēram, kredītkaršu numurus, bankas konta numurus vai tamlīdzīgi.

 

Jūsu Personas datu iegūšanas tiesiskais pamats

Jūsu Personas datu apstrāde ir balstīta uz izpratni Jūsu un Grundfos starpā, ka lietosiet vienu vai vairākus Grundfos Digitālos risinājumus un ka Jūsu Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu iepriekš minētos nolūkus. Tāpēc Jūsu Personas datu apstrāde tiek uzskatīta par nepieciešamu, lai izpildītu līgumu, kura puse Jūs esat, vai lai veiktu darbības pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, un šis ir Grundfos tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei (Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (Regula (ES) 2016/679)). 

Jūsu Personas datus var apstrādāt dažādiem nolūkiem tikai tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu tiesiskus vai regulējuma pienākumus (piem., nodot tiesām vai kriminālizmeklēšanas iestādēm), ja Jūs esat piekritis attiecīgajai apstrādei vai ja apstrāde ir citādi likumīga saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja notiek apstrāde dažādiem nolūkiem, mēs varat sniegt Jums papildu informāciju.

 

Kas ir datu pārzinis un kam mēs atklājam personas informāciju (datu apstrādātāji)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dānija, tālrunis +45 87 50 14 00, un Jūsu vietējais Grundfos uzņēmuma (kopā saukti “Grundfos”) ir kopīgi datu pārziņi un ir atbildīgi par datu drošību un Jūsu Personas datu apstrādi saskaņā ar šeit norādītajiem īpašajiem nolūkiem. Vietējo Grundfos uzņēmumu sarakstu skatīt šajā saitē.

Grundfos var koplietot Jūsu Personas datus ar trešām personām, piemēram, Grundfos datu apstrādātāji, lai apstrādātu Jūsu Personas datus saskaņā ar šeit norādītajiem nolūkiem. Tiek izmantoti šādi datu apstrādātāji:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublina 18, Īrija: Microsoft nodrošina IT infrastruktūru.
 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublina 4, Īrija: Grundfos lieto Google Webmaster Tools & Search Console un Google Analytics. Papildus tam, Grundfos izvieto savās tīmekļa vietnēs “Google DoubleClick Adservices” (tiešsaistes reklāmas rīks) skriptus. Grundfos pašam nav piekļuves Google Doubleclick pakalpojumam, ko pārvalda Dentsu Aegis Network A/S.
 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Kopenhāgena K, Dānija: Dentsu Aegis Network A/S pārvalda tiešsaistes reklāmu.

 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublina 24, Saggart, Īrija: Grundfos lieto Adobe Experience Cloud risinājumus, lai veidotu, pārvaldītu un optimizētu Grundfos digitālos risinājumus.
 • MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, ASV: MaxMind nodrošina uz IP bāzētus lokācijas pakalpojumus, lai parādītu attiecīgo informāciju kartē, kas centrēta Jūsu atrašanās vietā. Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, ASV: Marketo nodrošina automātisku tirgvedību uz e-pasta bāzes. Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Dublina, Īrija: Facebook nodrošina Facebook Pixel-script tīmekļa vietnē, lai precīzāk virzītu tiešsaistes reklāmas.

 • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublina 2, Īrija: LinkedIn reizēm nodrošina LinkedIn Website Retargeting-script tīmekļa vietnē, lai precīzāk virzītu tiešsaistes reklāmas.

 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublina 2, Īrija: LogMeIn nodrošina sarunu pierakstu saglabāšanu un meklēšanu tajos.

 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Vācija: IDSM nodrošina un atbalsta Grundfos Service Map sistēmu.

 • SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 Kopenhāgena Ø, Dānija:
  SAP palīdz Grundfos veikt klientu datu apstrādi un nodrošina apstrādes sistēmu.

 • Citi vietējie uzņēmumi Grundfos grupas ietvaros, kas sniedz palīdzību saistībā ar IT atbalstu iepriekš norādītajām sistēmām.

 • Citi saņēmēji, kas parasti ir konsultanti, kas sniedz palīdzību saistībā ar IT atbalstu iepriekš norādītajām sistēmām un palīdz apstrādāt Jūsu Personas datus Grundfos vārdā iepriekš norādītajās sistēmās.

Citām pilnvarotajām trešām personām var būt nepieciešams piekļūt personas datiem vai saglabāt tos, ja tas tiek prasīts piemērojamajos tiesību aktos (piem., valdības iestādes, tiesas, ārēji konsultanti un līdzīgas trešās personas, kas ir valsts iestādes).

 

Personas datu nosūtīšana

Noteiktos gadījumos Jūsu Personas datus var nosūtīt ārpus ES/EEZ. Grundfos nodrošina, ka šāda nosūtīšana tiks veikta saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Tas nozīmē, ka visām personām ārpus ES/EEZ, kas saņem Jūsu Personas datus, ir jānodrošina pietiekams aizsardzības līmenis, piemēram, noslēdzot ES standarta līguma klauzulas, vai jāīsteno un jāievēro saistoši korporatīvie noteikumi, ja attiecināms. Ja Jums ir jautājumi šajā sakarā, aicinām sazināties ar Grundfos - lūdzam skatīt norādīto kontaktinformāciju sadaļā "Kā varat piekļūt saviem Personas datiem/ Citas tiesības".

 

Glabāšanas periods

Mēs saglabājam Jūsu Personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš norādītajiem nolūkiem, konkrēti, lai sniegtu Jums pieprasītos pakalpojumus, lai sazinātos ar Jums, lai Grundfos pārstāvji varētu meklēt iepriekšējās sarunas ar Jums, un tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu Jums individuālus piedāvājumus. Taču Jūsu Personas dati nekad netiks glabāti ilgāk par 37 mēnešiem.

Taču atsevišķus Personas datus var uzglabāt grāmatvedības vajadzībām vai mūsu juridisko pretenziju aizstāvības vajadzībām. Personas dati tiks uzglabāti līdz likumā noteiktā noilguma termiņa beigām. Taču atsevišķus Jūsu personas datus var uzglabāt anonimizētā formā, kas nenodrošina iespēju Jūs identificēt.

 

Kā Jūs varat piekļūt saviem Personas datiem/ Citas tiesības

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem Jums ir dažādas tiesības (ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem).

Piekrišanas atsaukšana: ja esat sniedzis savu piekrišanu jebkādam Personas datu apstrādes darbībām, varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā, attiecinot to uz turpmākām darbībām. Šāda atsaukšana neskar pirms piekrišanas veiktās datu apstrādes likumību.

Piekļuves tiesības: Jums var būt tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai attiecībā Jums tiek vai netiek apstrādāti Personas dati, un, ja tiek, pieprasīt piekļuvi Personas datiem. Piekļuves informācija cita starpā ietver apstrādes nolūkus, attiecīgo personas datu kategorijas un datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam Personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs. Taču šīs nav absolūtas tiesības, un citu personu intereses var ierobežot Jūsu piekļuves tiesības.

Jums var būt tiesības saņemt Personas datu, kas tiek apstrādāti, kopiju. Par Jūsu pieprasītajām papildu kopijām mēs varam pieprasīt pamatotu samaksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām.

Tiesības labot: Jums var būt tiesības panākt, lai mēs izlabotu neprecīzus personas datus par Jums. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, Jums var būt tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”) Noteiktos apstākļos Jums var būt tiesības panākt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus, un mūsu pienākums ir dzēst šādus personas datus:

Tiesības ierobežot apstrādi Noteiktos apstākļos Jums var būt tiesības panākt, lai mēs ierobežotu Jūsu personas datu apstrādi. Tādā gadījumā attiecīgie dati tiks marķēti un mēs tos drīkstēsim apstrādāt tikai noteiktiem nolūkiem.

Tiesības iebilst: Noteiktos apstākļos Jums, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, vai ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, var būt tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi no mūsu puses, un mums var pieprasīt neturpināt Jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības uz datu pārnesamību: Noteiktos apstākļos Jums var būt tiesības saņemt personas datus attiecībā uz Jums, kurus Jūs esat sniedzis mums, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un Jums var būt tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, mums neradot tam nekādus šķēršļus

Ja vēlaties zināt vairāk vai vēlaties izlietot kādas no savām šeit norādītajām tiesībām, aicinām sazināties ar Grundfos Holding A/S, zvanot uz tālruņa numuru +45 87 50 14 00 vai aizpildot kontakta veidni mūsu tīmekļa vietnē. Atsevišķās Grundfos sabiedrībās ir vietējā datu aizsardzības amatpersona, ar kuru varat sazināties. Datu aizsardzības amatpersonu sarakstu skatīt šajā saitē.

 

Sūdzību iesniegšana

Ja radušās sūdzības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentai uzraudzības iestādei saistībā ar Jūsu personas datu aizsardzību.

 

Izmaiņas paziņojumā par privātumu

Mēs paturam tiesības mainīt vai papildināt šo Paziņojumu par privātumu jebkurā laikā. Pašreiz spēkā esošais Paziņojums par privātumu vienmēr ir pieejams Grundfos tīmekļa vietnē.